واژه انگلیسی

برگردان فارسی

API (Application Programming Interface)

رابط برنامه نویسی نرم‌افزار

Dagent

سرویس دریافت ایمیل

Mail

ایمیل

Feature

ویژگی

Gateway

دروازه

HA(High Availability)

دسترس پذیری بالا

IMAP

قرارداد پیام‌گزینی

PHP (Personal Home Page)

پیش پردازنده ابرمتن(زبان برنامه نویسی برای طراحی وب)

POP3 (Post Office Protocol 3)

پروتکل پست الکترونیک

Postfix

نماینده انتقال ایمیل

MAPI (Messaging API)

میانجی برنامه ریزی برنامة کاربردی ارسال پیام

RPC (remote procedure call)

فراخوانی رویه  راه دور

Spooler

سرویس ارسال ایمیل

SSL (Secure Sockets Layer)

لایه سوکت‌های امن

TLS (Transport Layer Security)

پروتکل امنیتی لایه انتقال

WOSA (Windows Open Serivces Architecture)

معماری سرویس‌های ویندوز

Zarafa

برنامه کاربردی گروه افزار منبع ـ باز

ZCP (Zarafa Collaboration Platform)

پلت‌فرم همکاری zarafa