چکیده

پست الکترونیک یکی از پایه‌ای‌ترین سرویس‌ها در بستر اینترنت است و با توجه به اهمیت آن، خدمت پست الکترونیک النون توسعه داده شده است. این رایانامه برای همه افرادی که دارای شماره تلفن همراه هستند، یک حساب کاربری ایجاد می‌کند و افراد می‌توانند با فرآیندی که در مرحله ثبت نام ذکر شده است، از رمز رایانامه خود مطلع شوند.

از سوی دیگر، ارائه وب سرویس و API پست الکترونیک النون، امکان یکپارچگی این سرویس را با خدمات دیگر که در طرح جویشگر بومی قید شده است، فراهم می‌آورد.

در این مستند، ساختار و ویژگی‌های این خدمت ذکر شده و با بیان مشکلات توسعه ایانامه بومی، موانع توسعه را برای رقابت در این حوزه شفاف کرده و در پایان، به منظور رقابت در حوزه ایمیل و هزینه‌هایی که در مسیر توسعه پست الکترونیک بومی مورد نیاز است، بوم الگوی کسب و کار مربوط به پست الکترونیک النون ارائه شده است.

 

نمایه مطالب

مقدمه

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

۱. نیازمندی‌ها و ویژگی‌های تبادلی رایانامه با خدمات دیگر جویشگر

۲. فعالیت‌های در حال انجام رایانامه و روند پیشنهادی

۳. مشکلات رایانامه بومی جهت توسعه‌های آتی

۴. روش راه اندازی رایانامه در سطح کاربران و مشکلات آن

۵. بوم الگوی کسب و کار