پروژه «حمایت از توسعه خدمات ایمیل بومی در طرح جویشگر» از طرح‌های ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می رود. انجام این پروژه با حمایت کامل پشتیبان پروژه، ذینفعان و همه دپارتمان ها و همچنین تامین منابع و تجهیزات مورد نیاز توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکت چکاد نوآوران عصر اطلاعات واگذار شده است که دستیابی به اهداف طرح جویشگر را با گسترش خدمات ایمیل بومی و حمایت از مجری در ایجاد و ارائه قابلیت‌های مورد نظر این طرح در سرویس ایمیل خود امکان پذیر می نماید.

با توجه به تعریف نسخه پنجم PMBOK از ذینفعان پروژه، شرکای کلیدی و سایر ذینفعان پروژه به ۵ دسته مشتریان عمومی، سازمان ها و شرکت های داخلی، رقبا، شرکت چکاد نوآوران عصر اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه تقسیم می گردند که جزییات آنها در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

ردیف

ذینفعان

انتظارات

1

سازمان­ها و شرکت­های داخلی

سهولت استفاده از ایمیل

امنیت سرویس

صیانت از اطلاعات کسب و کاری

پشتیبانی خوب و با کیفیت مطلوب

2

کاربران

(عموم مردم)

سهولت استفاده از ایمیل

قابل اعتماد بودن ایمیل در خصوص صیانت از اطلاعات شخصی افراد

قدرت و دقت بیشتر در ارائه سرویس‌های مرتبط با زبان فارسی

قدرت و دقت بیشتر در ارائه سرویس‌های مرتبط با اطلاعات کشوری و محلی

ارایه امکانات متنوع در سرویس و جذابیت هرچه بیشتر آن

پشتیبانی خوب و با کیفیت مطلوب

3

رقبای داخلی و خارجی

ارائه مزیت های رقابتی قید شده در ویژگی سرویس پست الکترونیک النون

به اشتراک گذاری دانش و سرویس ها در صورت تفافق طرفین و امکان ایجاد یکپارچه سازی

4

شرکت چکاد نوآوران عصر اطلاعات

ارائه قابلیت‌های مورد نظر طرح جویشگر در سرویس ایمیل

پشتیبانی خوب و با کیفیت مطلوب

ارائه سرویس های مورد نیاز در ایمیل بومی با توجه به انتظارات مشخص شده ذینفعان

5

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه

دستیابی به اهداف طرح جویشگر با گسترش خدمات ایمیل بومی

ارائه قابلیت‌های مورد نظر طرح جویشگر در سرویس ایمیل