با استفاده از منشی خودکار النون، میتوانید کارها و قرار ملاقاتهای خود را بصورت پیامکی به خود یا دیگران یادآوری کنید.